Terms and conditions

Algemene voorwaarden

Hive Ive Solutions

Artikel 1: Garantiedisclaimer

 1. Alles in deze algemene voorwaarden worden geleverd “AS IS” zonder garantie. Hive Ive Solutions wijst garanties van welke aard dan ook af, inclusief alle voorwaarden van verkoopbaarheid, expliciet geïmpliceerd of wettelijk, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, evenals garanties met betrekking tot beschikbaarheid, nauwkeurigheid of inhoud van gegevens of andere informatie.
 2. Hive Ive solutions garandeert niet dat de site of de functies, kenmerken of inhoud die daarin zijn opgenomen tijdig, veilig, ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd.
 3. Hive Ive Solutions is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen, fouten, crashes of andere nadelige gebeurtenissen die kunnen optreden in verband met uw gebruik van de site.
 4. Elk gebruik van het materiaal van deze site is naar eigen goeddunken en risico en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens.

Artikel 2: De vof

 1. Hive Ive Solutions is de handelsnaam van een vof die bestaat uit natuurlijke personen. De vof is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 85902470.

Artikel 3: De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van https://www.hive-ive.com/ en alle overeenkomsten die u met ons sluit. Ze zijn ook van toepassing op uw aanvullende opdrachten of uw vervolgopdrachten.
 2. Op deze algemene voorwaarden kunnen niet alleen wijzelf een beroep doen, maar ook de personen die wij betrekken bij de uitvoering van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten. Ook vennoten, werknemers en medewerkers die niet meer voor ons werken, en hun erfgenamen, kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
 3. Hive Ive Solutions behoudt zich het recht voor om deze verklaring en gebruiksvoorwaarden op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

Artikel 4: Gebruik van de website

 1. Het is bezoekers niet toegestaan ​​informatie die op deze site is gepubliceerd, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audio of video, voor zakelijke of commerciële doeleinden te verspreiden, uitwisselen, wijzigen, verkopen of verzenden. Geen enkel materiaal van deze site mag worden gekopieerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hive Ive Solutions. Alle rechten, titels en belangen die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden aan Apriorit. Ongeoorloofd gebruik van het materiaal op deze site kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke wetten met de bijbehorende juridische gevolgen.
 2. Hive Ive Solutions publiceert de artikelen, casestudy’s en andere ervaringen op haar officiële website. Alle exclusieve auteursrechten voor deze materialen behoren toe aan het bedrijf Hive Ive Solutions. U mag ze dus op geen enkele manier opnieuw publiceren, opnieuw plaatsen of gebruiken zonder vermelding van de auteursnaam(-namen), de bedrijfsnaam en zonder schriftelijke toestemming van Hive Ive Solutions. Als u geïnteresseerd bent in het verspreiden van de verstrekte materialen, neem dan contact met ons op hierover.
 3. We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze inhoud en stellen alles in het werk om correcte en accurate service en informatie te bieden. Niettemin kan deze website (technische) fouten, onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

Artikel 5: Links naar websites van derden

 1. Deze site kan links bevatten naar andere sites van derden. Hive Ive Solutions doet geen enkele verklaring over enige andere site waartoe u via deze site toegang hebt. U erkent en gaat ermee akkoord dat Hive Ive Solutions niet verantwoordelijk is voor de inhoud van een gekoppelde site of een koppeling op een gekoppelde site. Verwijzingen op deze site naar namen, merken, producten of diensten van derden of hyperlinks naar sites of informatie van derden worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt en vormen geen goedkeuring door of associatie met Hive Ive Solutions van dergelijke sites of de inhoud, producten, advertenties of ander materiaal dat op dergelijke sites wordt gepresenteerd. U erkent en gaat ermee akkoord dat Hive Ive Solutions niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke gekoppelde sites.

Artikel 6: Uw overeenkomst met Hive Ive Solutions

 1. Als u met ons een overeenkomst sluit, wordt u geacht deze overeenkomst uitsluitend te sluiten met Hive Ive Solutions. Uw opdracht wordt geachtuitsluitend Hive Ive Solutions te zijn aanvaard. Deze regel geldt ook als het uw uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door een of meer bepaalde personen die aan ons bedrijf zijn verbonden.
 2. Wij sluiten de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek uit.
 3. Op alle overeenkomsten die u met ons sluit, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7: De uitvoering van uw opdracht

 1. Wij voeren de overeenkomst die wij met u sluiten uitsluitend uit ten behoeve van u. Derden kunnen aan onze werkzaamheden geen rechten ontlenen. U vrijwaart Hive Ive Solutions tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden door werkzaamheden die wij ten behoeve van u verrichten of hebben verricht.
 2. Bij de uitvoering van uw opdracht handelen wij zoals u van een redelijk bekwaam en redelijk handelende developer mag verwachten. Wij spannen ons in om het resultaat te bereiken dat u voor ogen staat, maar garanderen niet dat dit resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.

Artikel 8: Loon en verschotten

 1. Omdat wij werkzaamheden voor u verrichten, hebben wij recht op loon. Dit loon wordt vermeerderd met zogenaamde ‘verschotten’ en met BTW.
 2. Verschotten zijn enerzijds te specificeren uitgaven, die wij ten behoeve van u doen, waaronder maar niet beperkt tot: gas fee’s, hostingabonnementen en reis- en verblijfkosten. Verschotten zijn anderzijds de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon- en telefaxkosten, en kosten van fotokopieën. Deze kantoorkosten bepalen wij forfaitair op 6% van ons loon. Wij kunnen de verschotten periodiek en apart aan u in rekening brengen. Deze kosten worden niet in rekening gebracht wanneer schriftelijk afgesproken met de klant.
 3. Tenzij u iets anders met ons hebt afgesproken, berekenen wij ons loon volgens het uurtarief dat wij op onze opdrachtbevestiging vermelden. Wij mogen het uurtarief dat u met ons bent overeengekomen ieder jaar op 1 januari aanpassen.
 4. Wij mogen u ons loon tussentijds in rekening brengen. Ook mogen wij u voorschotten in rekening brengen. Voorschotten verrekenen wij bij tussentijdse declaraties en bij de einddeclaratie.

Artikel 9: De betaling van onze facturen

 1. Tenzij u iets anders met ons hebt afgesproken of wij iets anders op onze factuur aangeven, moet u al onze facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum betalen. U mag niets van het factuurbedrag aftrekken of met het factuurbedrag verrekenen, en u mag uw betaling ook niet opschorten.
 2. Als u onze factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Wettelijke rente is de rente van de artikelen 6:119 e.v. Burgerlijk Wetboek.
 3. Als u in verzuim bent, komen ook de kosten voor uw rekening die wij in en buiten rechte moeten maken om u tot nakoming van uw verplichtingen te bewegen.
 4. Als u onze factuur niet of niet op tijd betaalt, kunnen wij een incassoprocedure starten voor de burgerlijke rechter of voor de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 10: Onze aansprakelijkheid

 1. Indien Hive Ive Solutions aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Hive Ive Solutions kan nooit aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan het door Opdrachtnemer gerekende factuurbedrag voor het onderdeel waar de schade is ontstaan.
 3. De aansprakelijkheid van Hive Ive Solutions is beperkt tot die gevallen waarin er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de betreffende partij.
 4. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan zaken en directe vermogensschade.
 5. Hive Ive Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Indien u aan Hive Ive Solutions informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, wordt Hive Ive Solutions gevrijwaard voor schade veroorzaakt door virussen en defecten.
 7. U vrijwaart Hive Ive Solutions voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat u aan Hive Ive Solutions onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 8. U vrijwaart Hive Ive Solutions voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij uw organisatie betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Hive Ive Solutions.

U vrijwaart Hive Ive Solutions tevens voor aanspraken van derden waarbij Hive Ive Solutions als medepleger van u wordt aangemerkt.

 • Het niet of niet-tijdig informeren door Hive Ive Solutions van u omtrent zaken de uitvoering van de overeenkomst betreffende zal geen grond vormen voor het aannemen van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Hive Ive Solutions.

Artikel 11: Klachten

 1. Als u een klacht hebt over ons werk of onze declaratie, moet u deze voorleggen aan ons, en wel binnen twee maanden na de dag waarop u kennisnam of redelijkerwijs had kunnen kennisnemen van het handelen of nalaten dat aanleiding was voor uw klacht. Als u tijdig klaagt, zullen wij uw klacht behandelen volgens ons klachtenreglement, waarvan u op verzoek een exemplaar ontvangt. Binnen vier weken nadat wij uw klacht hebben ontvangen, zullen wij u schriftelijk een oplossing voor het probleem voorleggen.
 2. Als wij uw klacht niet of niet naar uw tevredenheid oplossen, dan kunt u tot uiterlijk twee maanden na onze schriftelijke reactie beroep doen op de klacht.
 3. Nadat twee maanden na onze schriftelijke reactie op uw klacht zijn verstreken, vervalt de klacht en de mogelijkheid om beroep te doen op de klacht.
DutchEnglish